Gyülekezet -
és körzet keresése

 

Új Apostoli Egyház A-tól Z-ig

Hitvallás | Vallástétel

Az Újapostoli Hitvallás tíz pontban lényegileg összefoglalja és kifejezésre juttatja az Új Apostoli Egyház tanítását. Feladata az is, hogy formálja és erősítse az újapostoli keresztények hitbeli beállítottságát.

Így szól:

  1. Hiszek Istenben, az Atyában, mennynek és földnek mindenható teremtőjében.
  2. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, ki megfogant a Szentlélektől, született a szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, keresztre feszítették, meghalt, eltemették, elment az elhunytak birodalmába, harmadnapon feltámadt halálából, a mennybe ment; Isten, a mindenható Atya jobbján ül, ahonnan újra eljön.
  3. Hiszek a Szentlélekben, az egyetlen, szent, egységes és apostoli egyházban, a szentek közösségében, a bűnök megbocsátásában, a holtak feltámadásában és az örök életben.
  4. Hiszem, hogy egyházát az Úr Jézus irányítja, amihez elküldte, és még elküldi apostolait visszajöveteléig a megbízással, hogy tanítsanak, az ő nevében megbocsássák a bűnöket, valamint kereszteljenek vízzel és a Szentlélekkel.
  5. Hiszem, hogy az Isten által kiválasztottakat kizárólag apostolok iktathatnak tisztségbe, és ők az apostoli tisztségből teljhatalmat, áldást és megszentelődést kapnak szolgálatukhoz.
  6. Hiszem, hogy a szent vízkeresztség az ember Szentlélekben való megújulásának első lépése, és általa a keresztségben részesült lélek felvételt nyer azoknak a közösségébe, akik hisznek Jézus Krisztusban, és Uruknak vallják őt.
  7. Hiszem, hogy a szent úrvacsorát maga az Úr rendelte el, emlékezésül Krisztus egyszer hozott, mindörökre érvényes áldozatára és halálára. A szent úrvacsora méltó magunkhoz vétele biztosítja számunkra az életközösséget Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. Kovásztalan kenyérrel és borral ünnepeljük; mindkettőt meg kell szentelnie egy apostol által felhatalmazott tisztségviselőnek.
  8. Hiszem, hogy a vízzel megkeresztelkedetteknek egy apostol által meg kell kapniuk a Szentlelket, hogy Isten gyermekei lehessenek, és elnyerjék az első zsengéhez tartozás előfeltételét.
  9. Hiszem, hogy amint felment a mennybe, olyan biztosan visszajön az Úr Jézus, és a halottak és élők közül magához veszi az első zsengét, melyhez azok tartoznak, akik bíztak az ő visszajövetelében, és felkészültek erre; hogy a Bárány menyegzője után velük együtt visszatér a földre, felépíti a békesség birodalmát, és ők királyi papságként uralkodnak vele. A békesség birodalmának végén megtartja az utolsó ítéletet. Ezután Isten új eget és új földet teremt, és népe körében lakozik.
  10. Hiszem, hogy köteles vagyok engedelmeskedni a társadalmi törvényeknek, amennyiben azok nem mondanak ellent az isteni parancsolatoknak.

 

Hit

A hit magában hordozza az Isten iránti bizalmat, engedelmességet és hűséget. Belőle az ember Isten irgalmasságába és segítségébe vetett reménységet merít. A zsidókhoz írt levél 11,1-ben olvashatjuk erre vonatkozóan: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”

A hit kezdetén mindig Isten áll, aki igéje és cselekedetei által nyilatkozik meg. A hit Isten ajándéka. Az igazi hit alapja az isteni kiválasztás.

A hit egyúttal feladatot is jelent az ember számára. Hogy egyáltalán eljut-e az ember a hitre, és milyen mértékben, a saját hajlandóságától is függ. Az embernek akarnia kell, hogy tudjon hinni! Ezért fontos, hogy imádkozzunk a hitért. „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Máté evangéliuma 9,24).

 

Házasság

A házasság a férfi és nő közötti életközösség, ami Isten áldása alatt áll. A család alapját képezi. Nyilvános hűségfogadalmon nyugszik, melyet a házastársak önkéntesen, szabad akaratukból tettek. A boldog, sikeres házassághoz elengedhetetlenül szükséges a kölcsönös szeretet és hűség.

A többnejűség (poligámia) nem egyeztethető össze a keresztény tanítással és hagyománnyal.